و من ...

و من

خسته از تکرارها

سر بر بالین حسرت ها می گذارم

شاید اه ها و هق هق ها

پروانه ها و قاصدک ها را بیدار کنند

تا به کمک من ایند

و مرا به اوج پارسال ها ببرند

انجا که هنوز زمان برای جبران ها باقیست ....


/ 2 نظر / 7 بازدید

پارسالهارو خوب اومدی[چشمک]