از شاهکارهای ادبیات انگلیس :)

Sonnet 116

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds
Or bends with the remover to remove
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken
It is the star to every wandering bark
Whose worth's unknown, although his height be taken
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come
Love alters not with his brief hours and weeks
But bears it out even to the edge of doom
   If this be error and upon me proved
   I never writ, nor no man ever loved

William Shakespeare

/ 7 نظر / 7 بازدید
ساراگلی

فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــــــم : تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد..... و چـیـــــن و چـروك هـا را مـاسـت مـالـــــــی... و حـتـی از آن خـنـده هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـارد، بـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر ... بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده ام... [نگران]

آدم برفی

آپـــــــــــــ[ماچ]ـــــــــــــــــــ[عینک]ــــــــــــ[قلب]ــــــــــــــــــم

شب مهتاب

خب فارسیشم میذاشتی ما که انگلیسیمون زیاد خوب نیست[گریه] [گل]

خالجی[بغل]

مهدخت

معنیشو هم مینوشتی[نیشخند]

بهار

ما ک چیزی نفهمیدیم...[نیشخند]

رها

http://za1373.blogfa.com این ادرس وب های منه سر بزنید .در صورت تمایل بگیدتا لینکتون کنم [پلک]