۱٠:٢٢ ‎ب.ظ :: ٦ آذر ۱۳٩۱ :: دختر کویر

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ر ا

           

تـ ـ ـ ـ ــا انـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـاے   لـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـات هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــے

                                                 

تـ ـ ـ ـ ـا ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت

                                                                 

تـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و د ا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گـ ـ ـ ـ ـ ـے

                                                                            

 نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس  مـ ـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـکـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

                                                  

TAG's:

Daisypath Graduation tickers
•‿• دخــتـــــر ڪـویــــــر •‿•